14 Ağustos 2017 Pazartesi 15:58 Güncel

ATMACA: İŞ SAĞLIĞI KONUSUNDA YAPILACAK ÇOK İŞ VAR

Atmaca: İş sağlığı konusunda yapılacak çok iş var

İş sağlığı çalışmalarının amacının, işyerinde ve işle ilgili olarak çalışanların sağlığının korunması olduğunu belirten Dayanak OSGB Medikal Direktörü Dr. Erkan Atmaca, “Ülkemizin özellikle iş kazalarındaki kötü istatistiği, meslek hastalıklarındaki tespit ve bildirim eksiklikleri nedeniyle daha yapılacak çok iş var” dedi

2007 yılından bu yana Kocaeli’de iş sağlığı ve güvenliği, ortak sağlık güvenlik birimi, özel istihdam bürosu, ilk yardım eğitim merkezi gibi alanlarda hizmet veren Dayanak Grup gün geçtikçe büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Dayanak OSGB medikal direktörü Dr. Erkan Atmaca ''Ülkemizde İş Sağlığı” konusunda bir açıklama yaptı. Dr. Atmaca şunları söyledi: ‘’Bundan sonraki süreçte tüm iletişim faaliyetlerinde sizlerle işbirliği içinde olmayı arzu ediyor, çalışma yaşamınızda başarılar diliyoruz. İş sağlığı ve güvenliği, işyerinde ve iş ilişkisinde işçinin sağlıklı yaşam hakkının güvence altına alınması, sosyal, ruhsal ve bedensel zararlardan korunması için gerekli ortamın sağlanması ve önlemlerin alınmasını ifade eder. İş sağlığı, iş güvenliği kavramını da içermekle birlikte, esas olarak iş ve işyeri ortamının potansiyel anlamda, herhangi bir sağlık zararına yol açmayacak şekilde organizasyonu ile sağlıklı kılınması ve bu durumun korunmasıdır.

BİRÇOK NEDEN VAR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün Anayasasında “Sağlık”, hasta ve zayıf olmamanın ötesinde, kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal bakımdan iyi olma durumudur, olarak tanımlanmaktadır. Bu durum bireyin hem tüm yaşamını hem de çalışma ortamı ve koşullarını da kapsamaktadır. Sağlığımızı etkileyen birçok neden vardır. Beslenme, genetik faktörler, ırk, cinsiyet, sosyal ortamımız, yaşadığımız çevre ve yaptığımız iş. İşte İşyeri Hekimliği bu yaptığımız iş konusunda faaliyet gösterir. Yaptığımız işin sağlığımızı olumsuz etkilememesi veya etkilenen sağlığın tekrar düzeltilmesi konusunda çalışır. Bu bir nevi birinci basamak sağlık hizmetinin direkt çalışma ortamında verilmesidir.

SAĞLIKLI KALKINMANIN ÖN KOŞULU

İş sağlığı çalışmalarının amacı, işyerinde ve işle ilgili olarak çalışanların sağlığının korunmasıdır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde nüfusun genel sağlık düzeyini yükseltme politikalarında, özellikle işçi sağlığına ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine özel bir önem verilmektedir. Endüstrileşme sürecinde, üretimde makineleşmenin ve kimyasal maddelerin kullanımının artması ile hızlı teknolojik gelişmeler sonucu yoğunlaşma, işçilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden yeni unsurlar ortaya çıkarmıştır. Üretim sürecinde de, sağlıklı bir çalışma ortamının ve çevresinin oluşturulması, her türlü kazaya karşı güvence oluşturulması, işçilerin yaşamının korunması için gerekli olduğu gibi, iş barışı ve sağlıklı kalkınmanın ön koşuludur. İş kazaları ve meslek hastalıkları, işçilerin sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra, işletmeler için önemli bir maliyet unsuru olarak, karlılık ve verimliliği olumsuz etkileyen istenmeyen sonuçlardır.

GENİŞ BİR ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRİLMELİ

Uluslararası ve ulusal hukuk sistemleri incelendiğinde, işyerlerinde oluşturulan sağlık birimleri ve bu kapsamda görev alan İşyeri Hekimlerinin esas olarak işçilerin sağlığının korunması temel amacına yönelik görevler üstlendikleri dikkati çekmektedir. Bu görev, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda, çağdaş iş hukukunda egemen olan “önleyici” ve “koruyucu” anlayışla uyum içinde bulunmaktadır. İşyeri hekiminin görevi; ilk yardım ve acil tedavi dışında, çalışma ortamının ve işçilerin sağlık durumlarının denetlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin saptanması, koruyucu sağlık önlemlerinin alınması için çaba gösterilmesi gibi daha geniş bir çerçevede değerlendirilmelidir. Türkiye’de de işyeri hekimlerinin asıl işlevinin, işçilerin ve işyeri çalışma ortamının sağlık koşulları açısından denetimi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi olduğu unutulmamalıdır.

TEMEL BİR ARAÇ OLMALI

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve DSÖ iş sağlığı uzman komitesinin 1950 yılında benimsediği işçi sağlığı tanımı, işçi sağlığı hizmetlerinin her meslekte çalışanların fiziksel, ruhsal ve toplumsal açıdan iyi olma durumlarını sağlamak ve sürdürmek, çalışma koşulları ve işten kaynaklanan olumsuz etkenlerin işçilerin sağlığına zarar vermesini önlemek, işçileri fiziksel ve ruhsal özelliklerine uygun işlere yerleştirmek, işin insana ve her işçinin işine uyumunu sağlamak olduğu şeklindedir. DSÖ’nün 21. yüzyılda “Herkes İçin Sağlık” Stratejisinde, İş Sağlığı, çok sayıda toplum sağlığı amaçlarına ulaşılmasında temel bir araç olarak kabul edilmektedir.

İLK DİKKAT ÇEKEN HEKİMLER

İşyerlerinde ortaya çıkan sağlık sorunlarına sanayi devriminden çok önce, ilk dikkati çekenler hekimler olmuştur. Meslek hastalığı kavramına ulaşmada, tarihte yapılan işle sağlık arasındaki ilişkiler üzerinde, ilk defa Yunan ve Roma uygarlıklarında durulmaya başlanmıştır. Ünlü tarihçi Heredot ilk kez çalışanların verimli olabilmesi için yüksek enerjili beslenmeleri gerektiğine değinmiştir. Yazılı belgelerde, M.Ö.370 yıllarında Hipokrat’ın kurşunun zararlı etkilerini ortaya koyduğu çalışması ilk kaynak olarak kabul edilmektedir. Roma İmparatorluğu döneminde toksikoloji oldukça ilerlemiş, birçok bitkisel zehir, arsenik ve tuzları bulunmuştur. Dünyada meslek hastalıklarına bilimsel anlamda yaklaşımda bulunan ilk kişi 16. yüzyılda yaşayan İtalyan klinikçisi Ramazzini olmuştur.

TTB ÖNEMLİ KATKI OLUŞTURDU

Asıl uzmanlığı epidomiyoloji olan Ramazzini, kendi tecrübe ve bulgularına dayanarak bir meslek hastalıkları kitabı yazmış ve işçi sağlığının kurucusu olarak tarihe geçmiştir. Özellikle işyerlerinde iş kazalarının önlenmesi için koruyucu güvenlik önlemlerinin alınmasını önermiş ve bu alanda sayısız çalışma yaparak, bilimsel görüş ve öneriler geliştirmiştir. Tarihsel gelişimine uygun olarak ülkemizde de, özellikle 1980’li yıllardan başlayarak işçi sağlığı kavramının gelişmesi ve uygulamasının sağlanmasında, hekimlerin ve oluşturdukları Anayasal kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği en önemli katkıyı oluşturmuştur.

ZORUNLU SAĞLIK MUAYENESİ

Türkiye’de hekimler, işçi sağlığı kavramının modern anlamda geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için çaba göstermekte, alanın gerçek tarafları olan işçi ve işveren kesimlerinin bu alana katılması ve devletin müdahalesi için gayret göstermektedir. İşçi sağlığı kavramı, bilimin gelişmesine paralel olarak, kapsamı genişleyen ancak, çalışma ilişkisi ile ilgili sağlık zararlarını engelleme esası ve amacı değişmeyen bir kavramdır. 1930 tarihinde çıkarılan 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 180. Maddesi ile, "devamlı en az 50 işçi çalıştıran işverenler, asgari bir tabibin murakabesini temine mecburdu, tanımlaması yapılmış.  Bu kanunla her işe başlayana zorunlu sağlık muayenesi yasal hale gelmiştir.

1972’DE YASAL TANIMI YAPILMIŞ

1972 yılında SSK –İSGÜM işbirliğinde koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik Tüm Sağlık Bakım Projesi meslek hastalıkları hastanelerinin ilk kuruluş fikrini oluşturmuş ve bu alanda çalışmalar yapılmıştır. Türkiye’de ilk defa 1972’de meslek hastalığı ve iş kazasının yasal tanımı yapılmıştır. Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve meslekten ayrıldıktan sonra ne kadar sürede tanısı konulan bu hastalıkların meslek hastalığı kabul edileceği, meslek hastalıkları ve iş kolları listeleri oluşturularak düzenlenmiştir. Meslek hastalıklarının tanı ve tedavisi ile SSK açısından yasal gerekliliklerinin yerine getirilmesi için, 1979’da İstanbul ve Ankara'da iki tane meslek hastalıkları hastanesi kurulmuştur.

ÖNEMİ DAHA ARTMAKTA

Dünya genelinde nüfusun yaklaşık olarak %50-60’ının ücretli olarak çalıştığı dikkate alınırsa ve bu orana kayıt dışı çalışanların oranı da eklenirse iş sağlığı ve güvenliğinin önemi daha da artmaktadır. İş kazalarının % 98’i, meslek hastalıklarının da tamamı önlenebilir özelliktedir. Bu bağlamda, güvenli çalışmanın sağlanması, çalışanların sürdürülebilir bir refah seviyesine ulaşabilmeleri açısından İSG ülkelerin çözmek zorunda oldukları sorunların başında gelir. 3 Ekim 2005 yılında başlayan müzakere süreci ile birlikte, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları başlamıştır. Uyum sürecinin önemli başlıklarından biri de “İş Sağlığı ve Güvenliği”dir.

KATILMASI ZORUNLU

Ülkemizde 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılmış olup bağlı yönetmeliklerle birlikte çalışmalar hız kazanmıştır. Halen yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklerle özellikle çok tehlikeli ve tehlikeli işyerleri başta olmak üzere, işverenlere İşyeri Hekimi bulundurması, görevlendirmesi ve İş sağlığı çalışmalarına katılması zorunluluğu getirilmiştir. Her firmanın tehlike sınıfı, risk ve çalışan sayılarına göre İşyeri Hekimi çalışma saatleri belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Çalışanların işe başlamadan önce, iş kazası ve meslek hastalığı sonrası, belirli periyotlarla kendi İşyeri Hekimince sağlık muayenesinden geçmesi zorunlu kılınmış ve uygunsuzluklar halinde işletmeye ceza verilmesi kanunlarca korunmuştur.

YAPILACAK ÇOK İŞ VAR

Tüm bu olumlu gelişmelerin sonucunda ülkemizin özellikle iş kazalarındaki kötü istatistiği, meslek hastalıklarındaki tespit ve bildirim eksiklikleri nedeniyle daha yapılacak çok işi olduğu aşikardır. Tüm İSG Profesyonelleriyle birlikte İşyeri Hekimlerinin hem çalışan hem de işverenin sorumluluklarını gözeterek çalışmalarını titizlikle, proaktif bir şekilde, yılmadan ve yorulmadan yapmaları hem mesleki etik hem de insani vicdan açısından yerine getirmeleri gereken en önemli unsurdur.”                                 

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER